لیست شماره تماس های دانشکده فنی و مهندسی

برای تماس با دانشگاه از خارج شهر کرمان پیش شماره 034 را واردکنید
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم /فاکس
1 آقای دکتر مرتضی زندرحیمی رئیس دانشکده 201-202 32114050 م/32114049 ف
2 آقای دکتر علی اکبر نیک نفس معاون اجرایی و پشتیبانی 203 32120968
3 آقای دکتر سید مسعود حسینی سروری معاون آموزشی و پژوهشی 204 32111762
4 خانم اعظم ثمری موسوی مسئول دفتر رئیس دانشکده 201-202 32114050 م/32114049 ف
5 خانم اشرف ضیاء عزیزی مسئول دفتر معاون آموزشی و پژوهشی 219 32111762
6 آقای رستم نوری مدیر امور عمومی 208 32114052
7 آقای علی پور مسئول انتظامات 223
8 آقای مهندس مومنایی تاسیسات 230
9 خانم ناهید عطایی امور مالی 216 32114054
10 خانم عادله خالقی امور مالی 215 32114054
11 آقای محمود حق جو کارپردازی 213 32114054
12 آقای هدایت حاجعلیزاده کارپردازی 213 32114054
13 آقای مسعود قادر / آقای محمد جواد قاسم زاده انبار 209
14 خانم اقدس نظری کارشناس امور آموزشی 212 32114004
15 حاج آقای رنجبر نماینده نهاد رهبری 200
16 خانم لیلا نگینی مرکز مشاوره 206 32112684
17 خانم پری سخنور آبدارخانه 211
18 - دبیرخانه دانشکده 210
19 آقای حمید مساحی راننده دانشکده 217
20 خانم عصمت مقدمی / خانم الهام طیبی نیا کارشناس 305 32111602 م/32120967 ف
21 آقای رحیم رشیدی کنترل کارت 308
22 آقای مهندس سعید اقدسی کارشناس 222
23 میثم شهابی کارشناس 307
24 آقای حسین زینل پور سالن آموزشی(اتاق اساتید) 390
25 آقای مختار آبادی کارمند 228
26 سلف اساتید 226
27 آقای اسدالله نقوی
28 سالن امتحانات 394
29 درب بلوار جمهوری انتظامات 232
30 درب بلوار امیرکبیر انتظامات 234
31 درب شرقی انتظامات 231
32 سرشیفت انتظامات 401-402
33 آقای سیف اللهی انتشارات دانشکده 221
34 آقای قربانی
35 آقای مصطفی سلیم نجار نماینده امور عمومی 3250 31323250
36 آقای محمد عامری فضای سبز
37 آقای غیاثی نامه رسان پست
38 آقای آخوندی نامه رسان پست