لیست شماره تماس های دانشکده فنی و مهندسی

برای تماس با دانشگاه از خارج شهر کرمان پیش شماره 034 را واردکنید
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم /فاکس
1 آقای دکتر مرتضی زندرحیمی رئیس دانشکده 4201-4202 32114050 م/32114049 ف
3 آقای دکتر سید مسعود حسینی سروری معاون آموزشی و پژوهشی 4204 32111762
4 خانم اعظم ثمری موسوی مسئول دفتر رئیس دانشکده 4201-4202 32114050 م/32114049 ف
5 خانم اشرف ضیاء عزیزی مسئول دفتر معاون آموزشی و پژوهشی 4219 32111762
6 آقای رستم نوری مدیر امور عمومی 4208 32114052
7 آقای علی پور مسئول انتظامات 4223
8 آقای مهندس مومنایی تاسیسات 4230
9 خانم ناهید عطایی امور مالی 4216 32114054
12 آقای هدایت حاجعلیزاده کارپردازی 4213 32114054
13 آقای محمد جواد قاسم زاده انبار 4209
14 خانم اقدس نظری کارشناس امور آموزشی 4212 32114004
15 حاج آقای رنجبر نماینده نهاد رهبری 4200
16 خانم لیلا نگینی مرکز مشاوره 4206 32112684
17 خانم پری سخنور آبدارخانه 4211
19 آقای حمید مساحی راننده دانشکده 4217
20 خانم عصمت مقدمی / خانم الهام طیبی نیا کارشناس 4305 32111602 م/32120967 ف
22 آقای مهندس سعید اقدسی کارشناس 4222
25 آقای مختار آبادی کارمند 4228
26 سلف اساتید 4226
28 سالن امتحانات 4394
29 درب بلوار جمهوری انتظامات 4232
30 درب بلوار امیرکبیر انتظامات 4234
31 درب شرقی انتظامات 4231
32 سرشیفت انتظامات 4401-4402
33 آقای سیف اللهی انتشارات دانشکده 4221
34 آقای قربانی
35 آقای مصطفی سلیم نجار کارپرداز 3250 31323250
36 آقای محمد عامری فضای سبز
37 آقای غیاثی نامه رسان پست
38 آقای آخوندی نامه رسان پست