معاونت اجرایی و پشتیبانی


معاونت فعلی


معاونت اجرایی و پشتیبانی منقضی شده است.


معاونت سابق


 نام و نام خانوادگی:علی اکبر نیک نفس 

رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی::دکتری ریاضی کاربردی 

مدت تصدی :

تلفن:32120968-32114041/داخلی:203

پست الکترونیکی:  :niknafs@uk.ac.ir

 

 

 

 شرح وظایف

​-نظارت بر حسن اجرای مصوبات اداری ومالی که درهیات رئیسه دانشکده تصویب می شود.   

-ایجاد هماهنگی در امور اداری ومالی دانشکده.

-نظارت برعملکرد کارمندان دانشکده.

-همکاری با سایرمعاونت‌های دانشکده.

-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال عمومی دانشکده.

-کنترل امور مالی و حسابداری دانشکده.

-بررسی کمبودها و نقایص و پیگیری و رفع آنها.

-شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده و دیگرشوراها.

-برآورد وتنظیم نیازهای مالی و اداری سالانه دانشکده.

-نظارت بر تقسیم بودجه های تخصیص داده شده و درآمد‌های دانشکده بین بخش‌ها و واحدهای مختلف.

-نظارت بر کلیه خریدهای دانشکده.


واحدهای وابسته

-حسابداری ، -کارپردازی، -انبار کارکنان حوزه مالی
 

عکس نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
  ناهید عطایی عامل امور مالی 32114041
داخلی:4216
na.40641354@gmail.com

       

 محمد جواد قاسم زاده  کمک انباردار

 32114041

داخلی:4209

 
  مصطفی سلیم نجار زاده  کارپرداز  32114041
داخلی:4215
 
  هدایت حاجی علیزاده انبار دار  31323250