کارشناسان


  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن پست الکترونیکی
رستم نوری    رییس اداره امور عمومی

32114052مستقیم
 32114041

داخلی:4208

      m.n-2248@live.com
اعظم ثمره موسوی        کارشناس و مسئول دفتر ریاست   

32114050مستقیم
32114041

داخلی:4202-4201

       azam.samareh@yahoo.com
  زینب روانگرد   نماینده امور عمومی در پردیزه افضلی پور 31323250  
عصمت مقدمی   کتابدار کتابخانه 32114041/4305  
  الهام طیبی نیا   کتابدار کتابخانه 32114041/4305