اطلاعیه ارتباط با صنعت درخصوص فرصت های شغلی و لیست پایان نامه های مورد حمایت صنایع