اطلاعیه شماره 41 - نکات مهم در خصوص امتحانات پایان نیمسال اول 1401-1400