اطلاعیه مهم آموزش دانشگاه درخصوص تعدادمشروطی

بدینوسیله مواد 7 و 8 ابلاغیه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اطلاع کلیه دانشجویان خصوصاً ورودی های 97 به بعد اعلام می‌شود.

ماده 7- چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و  کارشناسی ناپیوسته 2 (دو) نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 (سه) نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد از تحصیل محروم می‌شود.

  ماده 8- چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد 2 (دو) نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می‌شود.

  منبع: اداره امور آموزشی دانشگاه

  دانشگاه شهیدباهنرکرمان