قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت تحقیقاتی