منتخبین دانشکده فنی ومهندسی در مراسم جایزه افضلی پور سال 1398