پیام تقدیر همکاران دانشکده از جناب آقای دکتر زندرحیمی